www.belgium.be Logo of the Belgian government

FOD Financiën

Jaarverslag

2018

De voorbije drie jaar volgden we een duidelijke koers om de doelstellingen uit de bestuursovereenkomst 2016-2018 te realiseren: het verder verbeteren van onze doeltreffendheid, onze efficiëntie en onze dienstverlening. Een kwaliteitsvolle dienstverlening is enkel mogelijk wanneer we al onze middelen optimaal inzetten en ons aanpassen aan een snel veranderende maatschappelijke context.

Person

Hans D’Hondt Voorzitter

De FOD Financiën in 2018

117,79 miljard € Fiscale
ontvangsten
4,28 miljard € Niet-fiscale
ontvangsten
1,7 miljard € Werkingsbudget
67,55 miljard € Geaffecteerde
ontvangsten
20.716   Medewerkers
168 sites Gebouwen
 

Vereenvoudiging en digitalisering

Om het voor de gebruiker eenvoudiger te maken, zijn we voorbije jaren de weg ingeslagen naar een steeds toenemende digitale dienstverlening. We streven naar gebruiksvriendelijke e-services die het contact tussen de burger en onze administratie moeten vergemakkelijken.

Dienstverlening

Als we ten dienste willen staan van de burger moeten we naar hem luisteren om beter tegemoet te komen aan zijn behoeften en verwachtingen. Daarvoor bieden we een dienstverlening aan via verschillende kanalen: e-services, persoonlijke contacten (infocenters en kantoren) en een telefonische permanentie (contactcenter). Zo willen we een vertrouwensrelatie opbouwen die gebaseerd is op toegankelijkheid, nauwkeurigheid en duidelijkheid.

Beveiliging en Strijd tegen de fiscale en niet-fiscale fraude

We willen werken aan een meer rechtvaardige en gelijkwaardige samenleving met nadruk op een gelijke behandeling van alle belastingplichtigen. We zetten ons ook in voor een veiligere samenleving door de strijd tegen de drugshandel en het terrorisme.

Opleidingen en aanwervingen

Om onze opdrachten te vervullen en onze doelen te bereiken, moeten we over de nodige middelen en competenties beschikken. Wij leggen de klemtoon op een degelijke basisopleiding van onze nieuwe medewerkers en op een voortgezette vorming van zij die al in dienst zijn waarbij iedereen kan inspelen op steeds veranderende omstandigheden.